فاصله شهرها تا خواف

مسافت شهر خواف تا  برخی از  شهرهای کشور بر حسب کیلومتر

260 بیرجند 653 شاهرود 276 مشهد
871 یزد 831 سمنان 1052 تهران
1361 چابهار 950 بابلسر 120 تربت حیدریه
1354 بندرعباس 895 ساری 86 تایباد
1778 اهواز 1095 اصفهان 150 تربت جام
1670 تبریز 1301 شیراز 155 قاین
1361 همدان 865 کرمان 242 گناباد
289 نیشابور 707 زاهدان 194 کاشمر
323 فردوس 534 بجنورد 401 سبزوار
239 فریمان 707 زاهدان 237 بردسکن