جواد رفیعی پور به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان “خواف” منصوب شد

جواد رفیعی پور به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان “خواف” منصوب شد

با حکم مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی “جواد رفیعی پور” به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان “خواف” منصوب شد. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، با حکم قاسمعلی خدابنده، جواد رفیعی پور به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش شهرستان “خواف” معرفی و منصوب شد. رفیعی پور دارای