محور دسترسی به منطقه گردشگری سد سلامی مسدود شد.

محور دسترسی به منطقه گردشگری سد سلامی مسدود شد.

با حضور بخشدار، شهردار، شورای اسلامی شهر، نیروی انتظامی و دهیار روستای قلعه نو محور دسترسی به منطقه بندسلامی براساس تصمیمات کمیته فرعی مبارزه با شیوع ویروس کرونا بخش سلامی با ایجاد خاکریز ، پودر پاشی با گچ بر دیواره خاکریز جهت دید در شب ، نصب تابلو ترافیکی و هشدار دهنده و نوار خطر

چیزی یافت نشد !