حافظ ابرو؛ خالق سبک ادبی ساده و بی‌پیرایه

حافظ ابرو؛ خالق سبک ادبی ساده و بی‌پیرایه

حافظ ابرو، مورخ و جغرافی‌نگار سده نهم هجری محسوب می‌شد که در استوار شدن اندیشه تاریخنگاری توصیفی- تحلیلی تاثیر زیادی گذاشت. وی با برخورداری از منظومه فکری- تاریخی و روشی تاریخ نگارانه از نوشته‌های تاریخی سده نهم فراتر رفت و سبک وی، به نمونه برجسته تاریخ‌نگاری این عصر بدل شد. دوران تیموریان و به خصوص

چیزی یافت نشد !