به گزارش خواف نیوز به نقل از برنا، دراین جلسه که روز گذشته برگزار شد، سپهری سرپرست فرمانداری، شاهرخی رئیس اداره ورزش وجوانان خواف و دیگراعضای ستاد حضور داشتند‌.

رئیس اداره ورزش و جوانان خواف در ابتدا مصوبات جلسات قبل رایادآور شد و از برگزاری برنامه های متعدد ورزشی درحیطه جوانان در طول تابستان با همکاری سایرادارات مرتبط‌،تاکید کرد.

سرپرست فرمانداری نیز در این جلسه ضمن تقدیر وتشکر از زحمات رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بابت پیگیری مسائل امور جوانان، از سایر دستگاه ها خواست تا درحمایت از برنامه های جوانان شهرستان تلاش بیش‌از پیش داشته باشند.

سپس هریک از حضار با بیان عملکرد خود درحیطه جوانان واقدامات انجام گرفته درخصوص مصوبات جلسات قبل،  برنامه های پیشنهادی خودرا ارائه کردند.